Suus’ FotoSjop

Oldenzaal

KVK: 53618815

Eerste Versie: Augustus 2017

Laatste versie: Januari 2022

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van Suus’ FotoSjop aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
Opdracht: de dienst of het product dat door Suus’ FotoSjop geleverd zal worden.
Fotograaf: Suus’ FotoSjop, KvK 53618815, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Suus’ FotoSjop en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Suus’ FotoSjop slechts bindend indien en voor zover deze door Suus’ FotoSjop uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

Suus’ FotoSjop doet een aanbod in de vorm van een Digitale offerte of prijslijst.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Suus’ FotoSjop.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Suus’ FotoSjop zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk dan wel digitaal te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, Suus’ FotoSjop werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Suus’ FotoSjop houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Suus’ FotoSjop onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

Suus’ FotoSjop biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. Wanneer er in tussentijd na aankoop van een bon een prijswijziging heeft plaatsgevonden, heeft Suus’ FotoSjop het recht het verschil in waarde van de bon te verrekenen met de huidige waarde.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Suus’ FotoSjop zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Suus’ FotoSjop gebruikelijk werkt.
Suus’ FotoSjop spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Suus’ FotoSjop zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Suus’ FotoSjop levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Suus’ FotoSjop en kan extra kosten met zich meebrengen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Suus’ FotoSjop ontworpen.
Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 8 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
Suus’ FotoSjop zal zonder overleg een selectie maken.Opdrachtgever krijgt een DVD met fotobestanden, met een selectie foto’s.
Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
Binnen Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
Suus’ FotoSjop laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 8. Levering

Suus’ FotoSjop hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen
De online presentatie blijft beschikbaar.
In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen via de online galerij of bij Suus’ FotoSjop.
Bij bestelling van producten ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en Suus’ FotoSjop.
Vanaf het moment dat foto’s beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze beschikbaar zijn gesteld, tevens in jpg-formaat op DVD aan opdrachtgever geleverd.
Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail / telefoon / Facebook / WhatsApp gecommuniceerd.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per WeTransfer / DVD of post.
RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

Artikel 9. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Suus’ FotoSjop gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Suus’ FotoSjop een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat Suus’ FotoSjop hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Suus’ FotoSjop dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
Alle door Suus’ FotoSjop genoemde bedragen zijn Exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Suus’ FotoSjop zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Suus’ FotoSjop, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Suus’ FotoSjop gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk dan wel via e-mail / Facebook / Whatsapp / Post.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Suus’ FotoSjop 35% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Suus’ FotoSjop niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Suus’ FotoSjop.

Artikel 12. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Suus’ FotoSjop.
Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Suus’ FotoSjop, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Suus’ FotoSjop.
Suus’ FotoSjop houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Suus’ FotoSjop.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Suus’ FotoSjop, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suus’ FotoSjop.
Elk gebruik van een werk van Suus’ FotoSjop dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Suus’ FotoSjop.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Suus’ FotoSjop, rekent Suus’ FotoSjop drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Suus’ FotoSjop.

Artikel 14. Portretrecht

Suus’ FotoSjop houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
Suus’ FotoSjop houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Suus’ FotoSjop schriftelijk bekend gemaakt te worden.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Suus’ FotoSjop is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Suus’ FotoSjop of diens vertegenwoordigers.
Suus’ FotoSjop is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Suus’ FotoSjop geleverd zijn.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Suus’ FotoSjop houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. AVG-wet, cookies en persoonsgegevens

17.1 AVG-wet

Bij Suus’ FotoSjop willen we je graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws. Daarom gebruiken wij je naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden. Andere gegevens zoals je NAW-gegevens en je telefoonnummer blijven alleen in ons bestand staan om contact met je op te nemen als er wat aan de hand is. Of als er een wijziging in ons schema is. We geven deze gegevens nooit* aan derden of gebruiken ze voor andere doeleinden, tenzij jij daar toestemming voor geeft.
*Wanneer er sprake is van een strafbaar feit of criminele activiteit geldt dit niet, en zal Suus’ FotoSjop deze gegevens vrijgeven aan de desbetreffende instanties.

17.2 Cookies

Op Suus’ Fotosjop.nl zijn cookies toegevoegd om te kijken wat je bezighoudt op onze website. Ook kunnen wij Google Analytics gebruiken om je gedrag te bekijken en in kaart te brengen. Zo kunnen we de website verder optimaliseren. Ook worden deze gegevens alleen intern gebruikt en nooit vrijgegeven aan derden tenzij er toestemming door jezelf is verleend.

17.3 Persoonsgegevens

Suus’ FotoSjop wil graag weten wie klant is geworden of wie zich heeft aangemeld voor een workshop. Het is daarom erg belangrijk om altijd de juiste gegevens in te voeren. Deze gegevens staan goed beveiligd bij ons in het systeem en worden alleen gebruikt voor ons zelf of voor een klantgerichte aanbieding. Suus’ FotoSjop zal nooit zonder toestemming jouw gegevens verspreiden of verkopen aan derden.

Artikel 17.4 Schoolfotografie

Verspreiding van groepsfoto’s

1. Auteursrecht: De groepsfoto’s van school die tijdens evenementen of bijeenkomsten worden gemaakt, zijn eigendom van de fotograaf en vallen onder het auteursrecht. Het is strikt verboden voor ouders/verzorgers om deze foto’s te kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren of op enigerlei wijze commercieel te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.

2. Bescherming van privacy: In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ouders/verzorgers gevraagd om de privacy van andere leerlingen en betrokkenen te respecteren. Het is niet toegestaan om groepsfoto’s waarop andere leerlingen duidelijk zichtbaar zijn, te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ouders/verzorgers en de fotograaf.

3. Omzetderving: Het verspreiden van groepsfoto’s zonder toestemming kan schadelijk zijn voor de school en voor Suus’ FotoSjop die ingehuurd wordt om deze foto’s te maken. Dit kan leiden tot omzetderving en kan schadelijk zijn voor de reputatie van de fotograaf. Ouders/verzorgers worden verzocht deze mogelijke gevolgen te begrijpen en te voorkomen.

4. Toestemming: In het geval dat ouders/verzorgers graag groepsfoto’s willen verspreiden via hun persoonlijke sociale media-accounts, worden ze gevraagd om voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van de school en Suus’ FotoSjop. Dit geldt zowel voor individuele foto’s als groepsfoto’s waarop andere leerlingen zichtbaar zijn.

5. Handhaving: Suus’ FotoSjop behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ouders/verzorgers die in strijd handelen met deze voorwaarden en hierdoor schade toebrengen aan het auteursrecht, de privacy of de omzet van de school of  de fotograaf. Juridische en overige gemaakte kosten alsmede omzetderving  worden daarbij volledig verhaalt op ouders/verzorgers welke in overtreding zijn. 

Artikel 18. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Suus’ FotoSjop en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

De door Suus’ FotoSjop verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Suus’ FotoSjop. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.suusfotosjop.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van de naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@suusfotosjop.nl

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Suus’ FotoSjop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met  de grootste zorg samengesteld. Suus’ FotoSjop kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.

Typ- en spelfouten voorbehouden.

Prijzen

Onze prijzen zijn schriftelijk op te vragen. Op al onze offertes en prijsafspraken geldt: prijswijzigingen voorbehouden. Suus’ FotoSjop heeft het recht wijzigingen door inflatie per direct door te voeren aan haar klanten, ook op lopende offertes.

FotoStudio Suus’ FotoSjop Oldenzaal

Adres studio: Haverstraat 11, 7573 GK Oldenzaal | Email: info@suusfotosjop.nl

© 2017 Suus’ FotoSjop | Design  – Seo By Bulldata.nl |

Context Menu is disabled by theme settings.